رایگان
ایمنی و تجهیزات کاربردی استخر

دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس واحد درسی : برنامه ریزی تعمیر و نگهداری تجهیزات ورزشی   موضوع : شناسایی و کاربری تجهیزات استخر   استاد : جناب آقای مهندس دستگردی   دانشجویان : ایران مسلمی ، نورالله [...]

رایگان
باشگاه پیکان

دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس رشته: مدیریت اماکن ورزشی نام درس: مدیریت مشارکت ها و هواداران گردآورنده گان: الناز واحدی و راحله حسین زاده

رایگان
معماری۱

نام استاد: جناب آقای دستگردی نام دانشجویان: جواد  احمدی، سمیرا کاظمی فرد نام درس: برنامه ریزی، تعمیرات، نگهداری تأسیسات و ابنیه ورزشی نام پروژه: معماری اماکن ورزشی نام رشته: مدیرت اماکن ورزشی نام [...]